Regulamin

 1. Definicje
  1. „Użytkownik” - osoba korzystająca z Serwisu.
  2. „Właściciel Serwisu” - Mapa Turystyczna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków. Wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000649260. Kapitał zakładowy: 5 250.00 zł, NIP: 6762517414, REGON: 365951439.
  3. „Administrator Serwisu” - osoba fizyczna działająca w imieniu Właściciela Serwisu, która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i jest uprawniona do podejmowania w imieniu Właściciela Serwisu wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
  4. „Serwis www” - serwis www w domenie mapa-turystyczna.pl.
  5. „Aplikacje mobilne” - aplikacja Mapa turystyczna dla systemu Android (id: pl.mapa_turystyczna.app) oraz aplikacja Mapa Turystyczna dla systemu systemu iOS (id: 1102153681).
  6. „Serwis” - Serwis www oraz Aplikacje mobilne.
  7. „Konto” - konto założone przez Użytkownika w Serwisie. Jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu adresu e-mail, nazwy użytkownika oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić i modyfikować swoje dane, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie.
  8. „Konto Bezpłatne” i „Konto Premium” - rodzaje kont w Serwisie.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  2. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratorów Serwisu.
  3. Serwis Mapa Turystyczna prowadzony jest przez: Mapa Turystyczna sp. z o.o.
 3. Wymagania techniczne
  1. Niezbędne dla korzystania z Serwisu www jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookie.
  2. Aby zarejestrować się w Serwisie, należy posiadać konto w serwisie Facebook lub konto e-mail.
  3. Aby korzystać z Aplikacji mobilnej dla systemu Android, należy posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji 4.0.3 lub nowszej.
  4. Aby korzystać z Aplikacji mobilnej dla systemu iOS, należy posiadać telefon z systemem iOS w wersji 9.0 lub nowszej.
 4. Zasady ogólne
  1. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika.
  2. Użytkownik po założeniu konta i zalogowaniu się może zamieszczać w Serwisie zdjęcia, opinie i inne zasoby, które wyświetlają się w szacie graficznej Serwisu www oraz w Aplikacjach mobilnych.
  3. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie wyłącznie zdjęcia, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia zawierającego wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę (tatuaż, blizna itp.) Użytkownik jest zobligowany przed zamieszczeniem danego zdjęcia w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie zdjęcia do Serwisu przez Użytkownika stanowi jednocześnie oświadczenie Użytkownika, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone, w świetle których publikacja zdjęcia w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi Użytkownik Serwisu, który zamieścił dane zdjęcie.
  4. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie zdjęć, których nie jest autorem, a co do których nie posiada zgody na ich publikację. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia Administratorom Serwisu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Użytkownika zdjęcia w Serwisie Użytkownik podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł Właściciel Serwisu wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
  5. Zabronione jest wgrywanie zdjęć zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie.
  6. Użytkownik nie może samodzielnie umieszczać na stronach Serwisu przekazów reklamowych. Złamanie zakazu opisanego zdaniem poprzedzającym będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem Konta i wszystkich jego elementów.
  7. Administrator Serwisu zastrzega sobie w szczególnych przypadkach prawo do usunięcia zdjęć bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyny, w szczególności w razie jakichkolwiek wątpliwości co do legalności źródła pochodzenia czy zawieranych treści, zdjęć zawierających znaki wodne innych serwisów, zdjęć z gazet, czasopism, książek, komiksów itp.
  8. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do moderowania danych dodawanych do serwisu w celu zachowania ich spójności i poprawności, w szczególności do poprawiania błędów językowych i merytorycznych w linkach i opiniach oraz zmiany przypisania zdjęć do miejsc i szlaków.
  9. Administrator serwisu zaleca zamieszczanie zdjęć zgodnych z tematyką serwisu, to znaczy przedstawiających miejsca i szlaki. W szczególności nie jest wskazane umieszczanie zdjęć portretowych oraz takich, na których pierwszoplanowe są postaci a nie krajobraz. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania takich zdjęć bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
  10. Warunkiem korzystania z części Serwisu wymagających logowania jest przesłanie formularza rejestracyjnego.
  11. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swojego hasła. Jakiekolwiek działania podjęte przy użyciu prawidłowego hasła będą traktowane tak, jakby dokonał ich Użytkownik.
  12. Trasy nagrane przez Użytkowników w Aplikacjach mobilnych mogą zostać wykorzystane anonimowo w celu rozwoju Serwisu.
 5. Konta płatne i bezpłatne
  1. Użytkownik w ramach Serwisu może korzystać z dwóch rodzajów kont: Konta Premium i Konta Bezpłatnego.
  2. Opłaty związane z założeniem Konta Premium stanowią wynagrodzenie Administratora Serwisu za usługi świadczone w ramach Serwisu i nie uprawniają Użytkownika do korzystania z jakichkolwiek usług świadczonych przez inne podmioty oraz do korzystania z cudzych treści, również tych zamieszczanych w Serwisie.
  3. Posiadacz Konta Premium ma prawo do dostępu do treści i funkcji premium.
  4. W razie nieotrzymania opłaty w terminie za korzystanie z Konta Premium zostanie ono przekształcone w Konto Bezpłatne, a korzystanie z opcji odpłatnych będzie zawieszone do czasu otrzymania płatności.
  5. Warunki płatności
   1. Aplikacja dla systemu Android: Konto Premium Użytkownik opłaca poprzez wykupienie subskrypcji opłacanej z góry na dany okres. Po upływie danego okresu subsprypcja ulega samoistnemu przedłużeniu. Odinstalowanie aplikacji nie powoduje anulowania subskrypcji. Ewentualna rezygnacja z Konta Płatnego nie pociąga obowiązku zwrotu opłat za niewykorzystany okres. Opłata może być uiszczona przez Użytkownika za pomocą sklepu Google Play.
   2. Aplikacja dla systemu iOS to aplikacja płatna z góry. Opłata może być uiszczona przez użytkownika za pomocą sklepu AppStore.
 6. Prawa autorskie
  1. Użytkownik Serwisu oświadcza przez fakt zamieszczenia zdjęcia w Serwisie, że posiada prawa autorskie do zdjęcia, względnie stosowne zezwolenie na rozpowszechnianie zdjęcia.
  2. Przez fakt zamieszczenia zdjęcia Użytkownik nie przenosi na rzecz Właściciela Serwisu autorskich praw majątkowych do zamieszczonych zdjęć, autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują dotychczas uprawnionym z tych praw, natomiast Użytkownik wyraża zgodę na publikację zdjęć oraz stworzonych przez siebie informacji i elementów Serwisu.
  3. Każdorazowe zamieszczenie przez Użytkownika zdjęcia i innych informacji w Serwisie oznacza udzielenie Właścicielowi Serwisu bezwarunkowej, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej zgody (licencji) na prezentowanie przedmiotowego zdjęcia (oraz/lub wszelkich innych informacji) w Serwisie, każdej z podstron Serwisu i dowolnej części Serwisu.
  4. Zabronione jest bez pisemnej zgody Administratora Serwisu kopiowanie, powielanie, bądź w jakiejkolwiek innej formie wykorzystywanie treści, danych o szlakach i podkładów map zamieszczonych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków opisanych przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 7. Ochrona danych
  1. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych. Zbiór danych został zarejestowany w GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
  2. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleń dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
  3. Szczegółowe informacje odnośnie danych osobowych, zostały opisane w Polityce Prywatności.
 8. Biblioteki zewnętrzne
  1. W Serwisie wykorzystywana jest biblioteka Google Maps. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się na warunki korzystania z niej opisane w Regulaminie Google Maps.
 9. Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłaszać Administratorowi reklamacje dotyczące Serwisu.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w działaniu Serwisu.
  3. Administrator może zażądać wypełnienia przez Użytkownika formularza reklamacyjnego. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia zgłoszenia.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności i nie przyjmuje reklamacji dotyczących usług świadczonych przez innych Użytkowników Serwisu.
  5. Administrator zastrzega sobie możliwość pozostawienia Reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli zgłoszenie wynika z nieznajomości powszechnie obowiązującego prawa lub Regulaminu.
  6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie usług wynikające z awarii, działania sił wyższych oraz powstające w wyniku niezbędnych przeglądów technicznych.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://mapa-turystyczna.pl/regulamin.
  2. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do Administratorów Serwisu.
  3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
  4. W przypadku zmiany postanowień Regulaminu, Administrator powiadomi o tym niezwłocznie Użytkowników przez zamieszczenie na stronie Serwisu aktualnej treści Regulaminu.
  5. Dokonując rejestracji w Serwisie użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i ją akceptuje.
  6. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z Serwisu i usunąć Konto. Można to zrobić poprzez Serwis www w panelu Użytkownika. Usunięcie konta powoduje bezpowrotną utratę danych powiązanych z Kontem m.in. zdjęć, zapisanych tras i nagranych śladów GPX. Tej operacji nie można cofnąć.
  7. Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Serwisu.
  8. Do Serwisu, Regulaminu, Polityki Prywatności zastosowanie ma prawo polskie.
  9. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z Serwisu, szczególnie w zakresie planowania tras. Serwis może dostarczać wskazówek, nie zastępuje on jednak mapy turystycznej, niezbędnej w terenie. Użytkowniku, pamiętaj, w terenie kieruj się doświadczeniem i rozsądkiem!